تفاوت پد روزانه و قاعدگی

پد قاعدگی

تفاوت پد روزانه یا پد قاعدگی چیست؟ پدهای قاعدگی پارچه ای با پدهای روزانه پارچه ای در نحوه استفاده و ساختار تولید شده تفاوت هایی دارند. تفاوت های پدهای روزانه و پدهای قاعدگی تولید شده در برند پَرسا عبارت اند از: پد روزانه پدهای روزانه برای مختص ترشحات روزانه واژینال و همچنین لکه بینی های